รายการทดสอบความชำนาญ

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

Clinical Pathology

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
ดำเนินการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจ HIV serology ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก และธนาคารเลือดทั่วประเทศ โดยได้รับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010
ราคา 3,500 บาท
รหัสแผนงาน
EQAHIVsero-TTP
วันที่รับสมัคร
15 มิ.ย. 2564 ถึง 20 ต.ค. 2564
จำนวนการจัดส่งวัตถุทดสอบ
3
รายละเอียดการจัดส่งวัตถุทดสอบ

1. คุณลักษณะห้องปฏิบัติการสมาชิก
ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก และห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ

 

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ทาง http://ttp.dmsc.moph.go.th หรือสแกน QR code

 

3. วัตถุทดสอบและรอบระยะเวลาดำเนินการ
วัตถุทดสอบเตรียมจากพลาสมาผู้บริจาคโลหิต จำนวน 8 ตัวอย่างต่อรอบการดำเนินงาน จัดส่งให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ในสภาวะไม่แช่เย็น) จำนวน 3 รอบต่อปี 
รอบระยะเวลาดำเนินการ

ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ออกรายงานเบื้องต้น

วันที่ออกรายงานสรุป

และรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ

1/2565 29 พ.ย. 2564 20 ธ.ค.2564 28 ม.ค.2565
2/2565 28 ก.พ.2565 21 มี.ค.2565 6 พ.ค.2565
3/2565 30 พ.ค.2565 20 มิ.ย.2565 29 ก.ค.2565

 

4. การรายงานผลกลับ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องรายงานผลการทดสอบกลับภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันที่ส่งตัวอย่าง ทางเว็บไซต์: http://einstyle.net/eqasero/

 

5. รายงานผลการประเมินสมาชิก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับเอกสารรายงานจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

   1) รายงานเบื้องต้น

   2) รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ

   3) รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์

   4) รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี
การรายงานผลจะยึดถือความลับของห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ การรายงานข้อมูลจะไม่เปิดเผยชื่อห้องปฏิบัติการ แต่จะแสดงเป็นรหัสสมาชิก

 

6. การมอบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแผน ฯ จะให้แก่สมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการ เท่านั้น 

 

7. ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ
ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ: ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 98091, 99256
E-mail: eqa.hivsero@gmail.com
Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section

เลื่อนซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูล