รายการทดสอบความชำนาญ

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

Clinical Pathology

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ
ดำเนินการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการตรวจ HbA1c โดยเปรียบเทียบค่าการทดสอบของห้องปฏิบัติการสมาชิกกับค่ากำหนดที่ทดสอบโดยหน่วยงาน IFCC ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010
ราคา 6,500 บาท
รหัสแผนงาน
EQAHbA1c-TTP
วันที่รับสมัคร
15 มิ.ย. 2564 ถึง 20 ก.ย. 2564
จำนวนการจัดส่งวัตถุทดสอบ
3
รายละเอียดการจัดส่งวัตถุทดสอบ

1. คุณลักษณะห้องปฏิบัติการสมาชิก
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจ HbA1c ในประเทศไทย

 

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ทาง http://ttp.dmsc.moph.go.th หรือสแกน QR code

 
3. วัตถุทดสอบและรอบระยะเวลาดำเนินการ
ตัวอย่างวัตถุทดสอบเป็น Human Whole Blood ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากตัวอย่างคนไข้ในการปฏิบัติงานจริง โดยชุดตัวอย่างจัดเตรียมร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) ระดับ level I laboratory และได้รับการทดสอบหาค่ากำหนดที่ได้ส่งทดสอบที่ International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติที่กำหนดค่ามาตรฐานของการทดสอบ HbA1c โดยจัดส่ง จำนวน 5 ตัวอย่างต่อรอบการดำเนินงาน  จัดส่งให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงโดยบริษัทรับ-ส่งพัสดุในสภาพแช่แข็ง จำนวน 3 รอบต่อปี
รอบระยะเวลาดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ออกรายงานเบื้องต้น วันที่ออกรายงานสรุป
และรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ
1/2565 2 พ.ย. 2564 15 พ.ย. 2564 24 ธ.ค. 2564
2/2565 1 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565
3/2565 19 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 9 ก.ย. 2565

 

4. การรายงานผลกลับ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องรายงานผลการทดสอบกลับภายใน 7 วันหลังจากวันที่ส่งตัวอย่าง ทางเว็บไซต์: http://einstyle.net/eqahba1c/
 
5. รายงานผลการประเมินสมาชิก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับเอกสารรายงานจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
   1) รายงานเบื้องต้น
   2) รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ
   3) รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์
   4) รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี
การรายงานผลจะยึดถือความลับของห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ การรายงานข้อมูลจะไม่เปิดเผยชื่อห้องปฏิบัติการ แต่จะแสดงเป็นรหัสสมาชิก
 
6. การมอบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแผน ฯ จะให้แก่สมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการ เท่านั้น 
 
7. ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ
ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ: ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 99256
E-mail: eqa.a1c@gmail.com
Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section

 

เลื่อนซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูล