รายการทดสอบความชำนาญ

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

Clinical Pathology

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง ทำให้การวินิจฉัย การติดตามการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010
ราคา 20,000 บาท
รหัสแผนงาน
EQAHIVVL-TTP
วันที่รับสมัคร
15 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564
จำนวนการจัดส่งวัตถุทดสอบ
2
รายละเอียดการจัดส่งวัตถุทดสอบ

1. คุณลักษณะห้องปฏิบัติการสมาชิก

ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดในประเทศไทย
 

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ทาง http://ttp.dmsc.moph.go.th หรือสแกน QR code
 
3. วัตถุทดสอบและรอบระยะเวลาดำเนินการ
วัตถุทดสอบเตรียมจากพลาสมาผู้บริจาคโลหิต จำนวน 6 ตัวอย่างต่อรอบการดำเนินงาน จัดส่งให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยตรงโดยบริษัทรับ-ส่งพัสดุในสภาพแช่แข็ง จำนวน 2 รอบต่อปี 
รอบระยะเวลาดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ส่งตัวอย่าง วันที่ออกรายงานเบื้องต้น

วันที่ออกรายงานสรุป

และรายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ

1/2565 1 ก.พ. 2565 25 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565
2/2565 5 ก.ค. 2565 26 ส.ค. 2565 23 ก.ย. 2565

 

4. การรายงานผลกลับ

ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องรายงานผลการทดสอบกลับภายใน 5 สัปดาห์หลังจากวันที่ส่งตัวอย่าง ทางเว็บไซต์: http://einstyle.net/eqavl/
 
5. รายงานผลการประเมินสมาชิก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับเอกสารรายงานจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
   1) รายงานเบื้องต้น
   2) รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ
   3) รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์
   4) รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี
การรายงานผลจะยึดถือความลับของห้องปฏิบัติการสมาชิกเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ การรายงานข้อมูลจะไม่เปิดเผยชื่อห้องปฏิบัติการ แต่จะแสดงเป็นรหัสสมาชิก
 
6. การมอบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแผน ฯ จะให้แก่สมาชิกที่รายงานผลกลับทุกรอบดำเนินการ เท่านั้น 
 
7. ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ
ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญฯ: ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
โทรศัพท์ 0 2951 0000-11ต่อ 99190, 99256
E-mail: eqa.hivvl@gmail.com
Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section

 
เลื่อนซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูล