รายการทดสอบความชำนาญ

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

Clinical Pathology

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
รับผิดชอบโดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรองมาตรฐาน ISO/ICE 17043:2010
ราคา 3,500 บาท
รหัสแผนงาน
EQAHCV-TTP
วันที่รับสมัคร
1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564
จำนวนการจัดส่งวัตถุทดสอบ
3
รายละเอียดการจัดส่งวัตถุทดสอบ

1. ตัวอย่างทดสอบและการรายงานผลกลับ
ตัวอย่างเป็นพลาสมาจากผู้บริจาคโลหิต จำนวน 6 ตัวอย่าง/รอบการดำเนินงานะถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (ในสภาวะไม่แช่เย็น) ห้องปฏิบัติการสมาชิกต้องรายงานผลการทดสอบกลับภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันที่ส่งตัวอย่าง ทางเว็บไซต์: http://einstyle.net/eqahcv/ 

 

2. รายงานผลการประเมินสมาชิก
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับเอกสารรายงานจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

   1) รายงานเบื้องต้น

   2) รายงานเฉพาะห้องปฏิบัติการ

   3) รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์

   4) รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี
 

3. การมอบประกาศนียบัตร
บประการศนียบัตรการเข้าร่วมแผน ฯ จะให้แก่สมาชิกที่รายงานผลการทดสอบครบทุกตัวอย่างทั้ง 3 รอบดำเนินการ และดำเนินการตามข้อกำหนดของแผน ฯ เท่านั้น 

 

4. ผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ
ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ ฯ : ดร.สุภาพร สุภารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ                    โทรศัพท์: 0 2951 0000-11ต่อ 99188
E-mail: eqa.hepatitis@gmail.com
Facebook : Transfusion-Transmitted Pathogens Section

 

หมายเหตุ

หากดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานมาที่

Google form: https://qrgo.page.link/y7Pgj

หรือสแกน QR code เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 

 

ขยายการเปิดรับสมัครจนถึง 30 กันยายน 2564

 

เลื่อนซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูล