รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

พยาธิวิทยาคลินิก

Clinical Pathology

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

แสดงผล 10 รายการ
 • แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ดำเนินการเพื่อประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี โดยการเปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสมาระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก ให้คำแนะนำและให้ความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ การดำเนินงานเป็นแบบเครือข่ายร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เป็นผู้เตรียมตัวอย่างสำหรับห้องปฏิบัติการทั้งประเทศ ตัวอย่างที่แบ่งบรรจุเสร็จแล้วจะจัดส่งให้แต่ละเครือข่ายในจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้กับสมาชิก
  2,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562
 • แผนการทดสอบความชำนาญการโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ รายการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจ อย่างง่าย ตรวจค่าความอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง การตรวจภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ : หน่วยปฏิบัติการปฐมภูมิทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่ 10 ชนิดของวัตถุทดสอบ : พลาสมา/ปัสสาวะ จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ : 4 ตัวอย่าง จำนวนรอบการให้บริการ : 2 รอบต่อปี รายการทดสอบ : - ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจอย่างง่าย - ตรวจค่าความอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง - การตรวจภาวะตั้งครรภ์ - การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ วิธีการประเมินผล : การทดสอบเชิงคุณภาพ : เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายร่วมกับค่าจากห้องปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ การทดสอบเชิงปริมาณ: ประเมินตามมาตรฐาน ISO 13528 สถิติที่ใช้ประเมิน : ความถี่และร้อยละสำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงกึ่งปริมาณ Robust Z-score สำหรับการทดสอบเชิงกึ่งปริมาณที่มีข้อมูลอย่างน้อย 10 ข้อมูล เกณฑ์การยอมรับ : ผลการทดสอบของสมาชิกมีความแม่น (accuracy) ร้อยละ 100 สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงกึ่งปริมาณ |Robust Z-score| ≤ 2 สำหรับการทดสอบเชิงปริมาณ ผู้ดำเนินแผน : นางขวัญใจ วังคะฮาต โทรศัพท์ : 0 4531 2230-3 ต่อ 108, 09 5606 1166, 08 5119 1213 E-mail ผู้ดำเนินแผน : nuch_surinp1@hotmail.com
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562
 • Flu & Bird flu RT-PCR
  ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2563
 • การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ HIV Serology
  กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
  2,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 18 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562
 • การทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ชนิดของวัตถุทดสอบ : น้ำอสุจิ จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ : 6 ตัวอย่าง จำนวนรอบการให้บริการ : 2 รอบต่อปี รายการทดสอบ : - เอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตสวิธีเดวี่ย์ - ตรวจหาตัวอสุจิวิธีย้อมสี วิธีการประเมินผล : การทดสอบเชิงคุณภาพ : เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายร่วมกับค่าจากห้องปฏิบัติการสมาชิก สถิติที่ใช้ประเมิน : ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การยอมรับ : ผลการทดสอบของสมาชิกมีความแม่น (accuracy) ร้อยละ 100 สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงกึ่งปริมาณ ผู้ดำเนินแผน : นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน โทรศัพท์ : 0 4531 2230-3 ต่อ 110, 081 0677472 E-mail ผู้ดำเนินแผน : peenong99@hotmail.com
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 15 ก.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562
 • การตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะโดยแถบทดสอบ (Urine pregnancy test)
  การตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะโดยแถบทดสอบ (Urine pregnancy test)
  1 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2562
 • ตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส
  เป็นแผนตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ด้วยวิธีจีโนทัยปิ้ง
  22,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • การตรวจเดงกีแอนติเจน
  แผนการทดสอบความชำนาญการการตรวจเดงกีแอนติเจน เพื่อประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเดงกีแอนติเจน โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และเพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ ไปพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563
 • การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี (Hemoglobin E screening test)
  การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี (Proficiency testing for Hb E screening test) เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ มีผู้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุขของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กำหนดส่งวัตถุทดสอบให้สมาชิก 2 ครั้ง/ปี
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 17 ก.พ. 2562 ถึง 17 ก.พ. 2562
 • การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส
  สมาชิกตรวจด้วยวิธี IC
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
จำนวนทั้งหมด 32 รายการ