รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

อาหาร

Food

อาหาร (Food)

แสดงผล 10 รายการ
 • Staphylococcus aureus (detected or not detected per 0.1 g)
  lyophilized cultures
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 14 ก.พ. 2562 ถึง 1 มิ.ย. 2562
 • การวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือบริโภค Iodine in Salt Analysis Performance Scheme
  เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือ โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก ได้แก่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ไอโอดีนในโรงงานผลิตเกลือ หน่วยงานของภาครัฐที่เข้าไปกำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพ และเอกชนอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 200 แห่ง
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 14 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้าร่วม
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2513 ถึง 26 มี.ค. 2562
 • แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในไขมัน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในตัวอย่างไขมัน โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นห้องปฏิบัติการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถรายงานชนิดและปริมาณสารที่ตรวจพบได้ รับสมาชิกจำนวนไม่เกิน 50 แห่งต่อรอบ โดยไขมันไก่ที่เติมสารมาตรฐานสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีน (spiked fat) น้ำหนักประมาณ 6 กรัม
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 16 เม.ย. 2562
 • การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth
  เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำกัดจำนวนสมาชิกไม่เกิน 20 ราย และสมาชิกต้องใช้วิธีที่กำหนด
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 26 ก.พ. 2562
 • แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์น้ำทางเคมี
  กลุ่ม anions ได้แก่ 1. คลอไรด์ (Chloride) ในช่วงไม่เกิน 300 mg/L 2. ฟลูออไรด์ (Fluoride) ในช่วงไม่เกิน 3 mg/L 3. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน ในช่วงไม่เกิน 10 mg/L 4. ซัลเฟต (Sulfate)
  3,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • แผนทดสอบความชำนาญกาเฟอีนในเครื่องดื่ม
  แผนทดสอบความชำนาญกาเฟอีนในเครื่องดื่ม
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 14 ก.พ. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2562
 • Coliforms, Escherichia coli (MPN ต่อกรัม)
  lyophilyzed cultures
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 14 ก.พ. 2562 ถึง 22 ก.พ. 2562
 • การทดสอบความชำนาญหาปริมาณกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิกในขนมอบ
  การทดสอบความชำนาญหาปริมาณกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิกในขนมอบ
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อฟลาทอกซิน
  แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อฟลาทอกซินในตัวอย่างถั่วลิสงและข้าวโพด โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก ทั้งห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนที่สามารถรายงานผลการวิเคราะห์เป็นตัวเลขได้ (quantitative)
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2513 ถึง 22 ก.พ. 2562
จำนวนทั้งหมด 10 รายการ