รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

เครื่องมือแพทย์

Medical devices

เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)

แสดงผล 1 รายการ
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
    เพื่อประกันคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกล ที่ใช้วิธีทดสอบตามคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ (Testing Procedures for Medical Measuring Devices, TP-MMD-01 : Edition 2016) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำการเปรียบเทียบผลการวัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่
    2,000 บาท
    วันที่รับสมัคร : 1 เม.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ