รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

พิษวิทยา

Toxicology

พิษวิทยา (Toxicology)

แสดงผล 2 รายการ
 • การวิเคราะห์โลหะในเลือด
  แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีสในเลือด ดำเนินการ 3 รอบต่อปี 4 ตัวอย่างต่อรอบ ประเมินผลตาม ISO 13528 โดยใช้ z หรือ z’ score
  4,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 4 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562
 • การตรวจแอลกอฮอล์เ่ลือด
  กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 40 ห้องปฏิบัติการ ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้วิธี Gas Chromatography (GC) ส่งตัวอย่าง 2 รอบต่อปี รอบละ 4 ตัวอย่าง ประเมินตาม ISO/IEC 13528:2015 โดยสถิติ Z score หรือ Z’ score
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2562 ถึง 15 ธ.ค. 2562
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ